VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

(ďalej len „VOP“)
PRE ČLENOV EXKLUZÍVNEHO KLUBU     

spoločnosti  HR Fin s.r.o., so sídlom Galaktická 6, 821 02 Bratislava,  

IČO: 51 047 004 // DIČ:2120663633, 

číslo účtu: SK12 0200 0000 0038 5364 7256

SWIFT: SUBASKBX 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

v Oddiele : Sro, vložka číslo : 121869/B  (ďalej len „Spoločnosť“)
I.Úvodné ustanovenia a vznik členstva 

 

  1. Spoločnosť je obchodníkom/spostredkovateľ s exkluzívnym tovarom, do ktorého portfólia patria predaj diamantov, šperkov, luxusných hodiniek a prípadne aj iného prepychového  tovaru a služieb (exotické dovolenky, značková elektronika, nábytok, autoservis a.i.) ponúkaného na Webovej stránke Spoločnosti.  V súvislosti  s predajom diamantov Spoločnosť potvrdzuje, že všetky ňou distribuované diamanty pochádzajú z legálnych zdrojov a zaručuje, že tieto diamanty sú bezkonfliktné, a to na základe osobných znalostí a písomných záruk poskytnutých dodávateľmi týchto diamantov. 

 

2.               Za účelom poskytovania rozličných zliav a výhod pri nákupe exkluzívneho tovaru,  Spoločnosť rozhodla o založení exkluzívneho členského klubu pre svojich klientov. Členom exkluzívneho klubu sa môže stať každá fyzická či právnická osoba, ktorá preukáže finančnú spôsobilosť a ktorej členstvo bolo schválené Spoločnosťou.  

 

3.               O členstvo v exkluzívnom klube Spoločnosti je možné požiadať na základe prihlášky uvedenej na Webovej stránke Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená požadovať od záujemcu o členstvo v klube aj preukázanie jeho totožnosti prostredníctvom občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti obsahujúcim fotografiu. Spoločnosť, pri schválení členstva,  je oprávnená si urobiť a ponechať kópiu dokladu totožnosti pre účely ich založenia do členskej zložky. Na vznik členstva v exkluzívnom klube Spoločnosti nie je právny nárok. O prijatí člena do exkluzívneho klubu rozhoduje Spoločnosť podľa vlastného uváženia. Až po vzniku členstva v klube môže člen uzatvárať so Spoločnosťou zmluvy na dodávku exkluzívneho tovaru.  

 

4.               VOP upravujú podmienky pri vzniku členstva v klube, ako aj následné vzťahy pri platbách členského programu v nadväznosti na uzatváranie objednávok, resp. v nadväznosti na realizáciu kúpnych zmlúv na exkluzívny tovar distribuovaný Spoločnosťou. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, má Spoločnosť postavenie predávajúceho a člen klubu postavenie kupujúceho, pričom VOP sú záväzné pre každý obchodný styk člena so Spoločnosťou. V prípade rozporu sú VOP nadradené Zmluve, ktorou bol založený záväzkovo právny vzťah medzi Spoločnosťou a členom, pričom riadia a upravujú aj situácie, ktoré nie sú Zmluvou pokryté.      

 

5.               Okrem VOP Spoločnosť vydala aj Osobitné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Osobitné VOP"), ktorými je upravený právny vzťah medzi Spoločnosťou a osobitne vybranými členmi exkluzívneho klubu. V tomto prípade má znenie Osobitných VOP, pokiaľ upravuje určité právne vzťahy odlišne oproti VOP prednosť  pred znením VOP.    

 

6.               Členovia klubu majú nárok na pravidelné dodávky rôzneho exkluzívneho tovaru a služieb podľa vlastného výberu a uváženia za dohodnuté kúpne ceny, ako aj na využívanie rôznych zliav vrátane možnosti priznania Férového bonusu. V prípade, že sa člen stal VIP členom, pričom objednával od Spoločnosti exkluzívny tovar v dohodnutom členskom programe kúpy a pravidelne platil, môže byť takémuto členovi, ktorý ďalej pokračuje v členskom programe kúpy,  priznaný pravidelný Férový bonus, a to až vo výške 8 násobku mesačnej splátky (zálohy) platenej Členom.   

 

7.               V prípade, ak člen klubu odporučí Férový bonus štyridsiatim novým členom, ktorí budú využívať jednotlivé programy kúpy, stáva sa takýto člen obchodníkom. Obchodníkovi môže byť priznaný Férový bonus a to až do výšky 12 násobku mesačnej splátky (zálohy), ktorú obchodník platí. Zároveň obchodník získava nárok na Odporúčací bonus vo výške 2,-EUR za každého ním  doporučeného člena  a to aj spätne za prvých 40 riadne platiacich členov.  

 

8.               Aktuálne platné znenie VOP je zverejnené vždy na Webovej stránke Spoločnosti. 

 

  1. Vymedzenie základných pojmov  

 

      Pre účely Zmluvy a VOP sa nižšie uvedenými termínmi rozumie : 

a.              Tovar/Služba  je exkluzívny tovar predávaný Spoločnosťou, a to prírodný brúsený diamant, šperk, luxusné hodinky, exotická dovolenka, značková elektronika  alebo aj akýkoľvek iný exkluzívny tovar alebo služba z aktuálnej ponuky Spoločnosti zverejnené na Webovej stránke.  

b.              Členský program je program zvolený jednotlivým členom a predstavuje výšku mesačne sa opakujúcich splátok (záloh) započítavajúcich sa na kúpnu cenu,  na nákup Tovaru zvoleného členom,   

c.              Férový bonus je bonus, ktorý môže Spoločnosť priznať členovi,  ktorý sa stal VIP členom, a to za riadne a pravidelné mesačné splácanie platieb na kúpnu cenu Tovaru. Férový bonus určuje Spoločnosť a je vypočítavaný z celkového obratu Spoločnosti. Jeho aktuálna výška je uvádzaná v Klientskej zóne na stránke  www.ferovybonus.sk, pod  užívateľským menom a heslom člena. Férový bonus, pokiaľ bol členovi priznaný, je členovi vyplácaný mesačne bankovým prevodom na číslo účtu člena, ktoré člen uviedol pri uzatvorení Zmluvy. Výška Férového bonusu pre Člena - po niekoľkých mesiacoch od prvej platby - môže byť určená až do výšky 8 násobku členovej  mesačnej platby, resp. 12 násobku platby uhrádzanej obchodníkom. Férový bonus, ak vznikne členovi naň nárok,  sa bude vyplácať členovi okamžite už pri dovŕšení jednonásobku jeho splátok (záloh) mesačne na jeho bankový účet.  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Férový bonus môže byť Členovi priznaný a zaúčtovaný iba v prípade, že Spoločnosť eviduje úhradu riadnych záloh daného Programu kúpy vo všetkých kalendárnych mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich pred mesiacom, v ktorom dochádza k posúdeniu priznania Férového bonusu.  Zároveň tiež platí, že Člen musí spĺňať určené podmienky aj počas celého obdobia vyplácania Férového bonusu, inak mu priznaný nárok zanikne. 

d.              Odporúčací bonus je osobitný bonus za odporúčanie Férového bonusu pre nových členov,  ktorého výška je určená sumou 0,5,-EUR - 2,-EUR za každého nového člena, ktorého odporučil jestvujúci člen. Odporúčací bonus je priznaný každému členovi, ktorý odporučí Férový bonus minimálne štyridsiatim  novým členom,  je vyplácaný mesačne a jeho výška je uvádzaná v klientskej zóne na stránke www.ferovybonus.sk, pod užívateľským menom a heslom člena. 

e.              Klientská zóna  je webové rozhranie určené pre Členov, kde sú k dispozícii prehľady mesačných platieb Člena a jeho bonusov, ako aj zoznam tovaru Spoločnosti a iné dôležité informácie,  

f.                Člen je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má záujem o dodávku exkluzívneho Tovaru a o zľavy a iné benefity ponúkané Spoločnosťou, a z tohto dôvodu podala prihlášku o člena a jej prihláška bola Spoločnosťou akceptovaná, 

g.              Cena Tovaru je cena konkrétneho Tovaru stanovená na základe cenníka Spoločnosti zverejneného na Webovej stránke, resp. na základe cenníka vystaveného v partnerských prevádzkach u fyzicky vystavovaného tovaru.  Cena Produktu je vždy cenou vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH),   

h.              Certifikát je osvedčenie, ktorým je opatrený každý diamant nezasadený v šperku, a preukazuje pravosť diamantu a detailne popisuje hodnotenie všetkých jeho rozmerov a parametrov. Certifikát je vydaný nezávislou treťou stranou, ktorá požíva status medzinárodne uznávaného garanta v danom odvetví. Pre certifikáciu boli ako garanti zvolené IGI, HRD alebo GIA (IGIworldwide.com, www.hrdantwerp.com, www.gia.edu, www.diamonds.net),

i.                Dodávka je  odovzdanie úplne zaplateného Tovaru Členovi na prevádzke Spoločnosti  alebo zaslanie tovaru vybraným dopravcom na adresu Člena  pričom dopravu hradí Člen podľa parametrov Cenníka doručenia. V prípade, že tovarom bude diamant, súčasťou Dodávky je aj Certifikát, 

j.                Cenník doručenia  je cenník, ktorý určuje cenu za doručenie tovaru na miesto určené Členom, 

k.              Zmluva je kúpna zmluva, uzatvorená medzi Spoločnosťou a Členom, ktorej predmetom je dodávka Tovaru o ktorý má Člen záujem. Uzatvorenie Zmluvy je bezplatné, Členovi nie je za vedenie jeho konta účtovaný žiadny mesačný poplatok.

l.                Elektronický objednávkový formulár  je prostriedok k vytvoreniu Objednávky Členom formulárovým spôsobom, ktorý je sprístupnený na Webovej stránke Spoločnosti, alebo je zaslaný emailovým stykom medzi Spoločnosťou a Členom, 

m.            Objednávka - je požiadavka na dodanie Tovaru vykonávaná elektronickou cestou pomocou Elektronického objednávkového formulára na Webovej stránke Spoločnosti alebo mailom. Odoslanie elektronickej Objednávky sa považuje za záväzný návrh Zmluvy zo strany Člena, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávanú dodávku Tovaru vrátane výšky mesačnej platby. Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári Objednávky spolu s možnosťou zoznámenia sa s týmito VOP na Webovej stránke Spoločnosti. Odoslaním Objednávky Člen  potvrdzuje, že je s týmito VOP uzrozumený, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a  v celom rozsahu ich akceptuje,  

n.              Akceptácia Spoločnosťou je elektronické potvrdenie Spoločnosti  doručené Členovi emailom, ktorým Spoločnosť potvrdí uzatvorenie Zmluvy, 

o.              Oznámenie je krátke oznámenie Spoločnosti týkajúce sa zmien, zavedenia nového Tovaru alebo služby, alebo zavedenia nových cenových dojednaní či aktualizácie VOP. O obsahu Oznámenia informuje Spoločnosť Člena  obvykle formou elektronickej mailovej správy a súčasne i na svojej Webovej stránke, 

p.              Termín alebo dodacia lehota  je termín, v ktorom je Spoločnosť pri splnení podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP povinná uskutočniť Dodávku. Termín je oprávnená jednostranne určiť Spoločnosť, a to v závislosti na náročnosti Dodávky a svojich časových a prevádzkových možnostiach. Orientačný termín je uvedený v akceptácii Objednávky. V prípade omeškania s dodaním podkladov nutných pre vytvorenie dodávky na strane Člena je Spoločnosť  oprávnená predĺžiť termín realizácie Dodávky. Informáciu o pripravení tovaru k odberu zašle Spoločnosť Členovi mailovou správou, 

q.              Mesačná platba je finančné plnenie Člena v prospech Spoločnosti z titulu uzatvorenej Zmluvy. Výška mesačných platieb a ich splatnosť je určená v konkrétnom členskom Programe kúpy, 

r.               Faktúra je daňový doklad preukazujúci vyúčtovanie výšky úhrady Člena  za realizovanú Dodávku, majúci všetky zákonné náležitosti. Daňový doklad je vytvorený a distribuovaný v elektronickej podobe (napr. pdf), a Členovi bude doručený najneskôr s Dodávkou Tovaru,   

s.              Riadna splátka je mesačná splátka Člena z titulu Zmluvy, ktorá je v danom mesiaci pripísaná na účet Spoločnosti, a ktorá je vyššia alebo rovná minimálnej výške mesačnej platby stanovenej zvoleným členským programom kúpy. Správnosť výšky platby je vždy posudzovaná podľa aktuálneho programu kúpy v dobe doručenia danej platby na účet Spoločnosti, 

t.                Voucher je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Voucheru, a to za podmienok uvedených v Ponuke a/alebo na samotnom Voucheru, pričom kúpa Voucheru môže byť Poskytovateľovi preukázana v elektronickej podobe.

u.              Webová stránka je stránka Spoločnosti www.ferovybonus.sk  

 

  1. Uzatvorenie Zmluvy  

 

1.     Zmluvu, ktorej predmetom je kúpa a predaj exkluzívneho Tovaru, môže uzatvoriť so Spoločnosťou len Člen.  

  

2.               Zmluva sa uzatvára prostredníctvom on-line formulára na Webovej stránke Spoločnosti alebo e-mailom. 

 

3.               Zmluva je uzavretá okamihom, kedy Spoločnosť akceptuje Objednávku zaslanú Členom. 

 

4.               Objednávka musí obsahovať tie náležitosti, ktoré vyžaduje Elektronický objednávkový formulár na Webovej stránke Spoločnosti alebo zaslaný mailom, a to najmä registračné číslo Člena, názov Tovaru, počet kusov Tovaru, cenu za kus, ako aj určenie členského programu kúpy, ktorý si Člen zvolil  a prípadne aj doručovanú adresu, ak Člen  nepríde prevziať Tovar osobne. 

 

5.               Po obdržaní Objednávky zašle Spoločnosť Členovi akceptáciu Objednávky, a to e-mailom alebo správou na webovom rozhraní. Akceptáciu objednávky je Spoločnosť  povinná odoslať Členovi najneskôr do 15-tich pracovných dní odo dňa doručenia Objednávky (obvykle k akceptácii objednávky dochádza bezodkladne). V prípade, že základné údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptácii objednávky vystavenej Spoločnosťou súhlasí s obsahom objednávky Člena, potvrdzuje Spoločnosť  odoslaním akceptácie objednávky svoju vôľu prijať objednávku Člena  ako záväznú. Týmto je uzavretá Zmluva. 

 

6.               Obsah a rozsah dodávok, ktoré majú byť poskytnuté, ako i ďalšie dojednania, ako najmä doba trvania, termín, povinnosti súčinnosti Člena, úhrady sa určujú podľa týchto VOP a každej jednotlivej Zmluvy, pokiaľ takáto Zmluva obsahuje odlišnú úpravu úhrad oproti týmto VOP.

 

7.               Pre účely týchto VOP a Zmluvy súhlasí Člen výslovne s tým, že pokiaľ sa k akýmkoľvek podkladom, harmonogramom, oznámením, spresňujúcim informáciám, či žiadostiam Spoločnosti aktívne nevyjadrí do 5 pracovných dní, bude Spoločnosť  považovať všetky svoje návrhy za schválené Členom.

 

8.               Zmeny Zmluvy dojednávajú Spoločnosť a Člen spôsobom uvedeným v týchto VOP.  

 

  1. Definícia parametrov Členského programu kúpy    

 

  1. Každý Člen je oprávnený využívať zľavy a benefity, ktoré mu prináša jeho členstvo v exkluzívnom klube členov Spoločnosti. 

 

2.               Člen môže za vybraný Tovar/Službu zaplatiť aj jednorazovo. 

 

3.               Ak však člen nemá dostatok finančných prostriedkov, môže si každý Člen zvoliť  Členský program kúpy, a to v závislosti od svojich možností a schopností.  V tomto prípade spláca kúpnu cenu exkluzívneho tovaru postupne, vo forme splátok. Exkluzívny tovar sa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny považuje za tovar patriaci Spoločnosti, pričom Spoločnosť tento Tovar/Službu uschováva pre Člena vo svojich prevádzkových priestoroch, prípadne v prevádzkových priestoroch spolupracujúcej prevádzky. 

 

4.               Člen sa tiež môže rozhodnúť, že bude platiť členský program a to ešte predtým než si zvolí exkluzívny Tovar/Službu o ktorý bude mať záujem, s tým, že bude platiť platby vo forme preddavkov (záloh), ktoré sa následne započítajú na kúpnu cenu Tovaru. 

 

5.               Minimálna platba na základný Program kúpy je suma vo výške 50,- EUR mesačne. Ďalšie programy kúpy sú definované ako násobky základného programu, a to vo výške 100, 150, 200, 250 atď. EUR mesačne. 

V.   Výber Tovaru alebo Služby   

 

  1. Člen si Tovar/Službu vyberie pri uzatvorení Zmluvy. 

 

2.               Člen však  môže Zmluvu uzatvoriť aj bez výberu Tovaru/Služby, s tým že Tovar/Službu si vyberie neskôr, počas trvania Zmluvy, pričom do tejto doby posiela platby na Tovar/Službu ako preddavky na budúcu kúpnu cenu. V tomto prípade, si  Člen môže vybrať  Tovar/Službu kedykoľvek počas doby platnosti Zmluvy. Ak je cena Tovar/Službu vyššia, než je výška doposiaľ uhradených platieb, Člen doplatí rozdiel. Aj v tomto prípade platí, že Tovar/Službu je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Spoločnosti.  

 

3.               Výber Tovar/Službu sa uskutoční buď na Webovej stránke  alebo na partnerskej prevádzke Spoločnosti. Pokiaľ si Člen vyberie Tovar/Službu prostredníctvom Webovej stránky, Spoločnosť doručí Členovi do 10-tich pracovných dní informácie prostredníctvom emailu o pripravení Tovar/Službu k osobnému odberu, prípadne o možnosti stanovenia alternatívneho spôsobu doručenia prostredníctvom dopravcu.  
VI.   Prevzatie Tovar/Služby alebo jeho distribúcia 

 

  1. Člen si môže Tovar/Službu prevziať osobne v sídle Spoločnosti na adrese Galaktická 6, 821 02 Bratislava, resp. aj v prevádzke spolupracujúcich subjektov, mailom (voucher) alebo poštou na adresu zákazníka.      

 

2.               Zoznam aktuálnych prevádzok (odberných miest), resp. zoznam spolupracujúcich subjektov  je uvedený na Webovej stránke Spoločnosti.   

 

3.               V prípade osobného prevzatia Tovar/Služby sa Spoločnosť vždy s Členom vopred písomne dohodnú, na ktorej prevádzke bude Tovar/Službu možné vyzdvihnúť.  Člen  zároveň udeľuje súhlas s podstúpením Tovar/Služby aj partnerským subjektom resp. spolupracujúcim firmám. 

 

4.               Pokiaľ si Člen neprevezme Tovar/Službu v dohodnutej prevádzke ani v lehote 90 dní odo dňa odoslania informácie o pripravení Tovar/Službu k odberu alebo odmietne prevzatie objednaného dodania na riadne označenú adresu, je Spoločnosť oprávnená účtovať Členovi skladné vo  výške 0,3% denne z ceny Tovar/Služby.

 

5.               Dodávka Tovar/Služby sa môže uskutočniť aj doručením na riadne označenú adresu po riadnej a Spoločnosťou odsúhlasenej úhrade podľa Cenníka doručenia. Distribúcia dodávky formou doručenia na miesto označené Členom bude realizovaná do 30 dní od úhrady kúpnej ceny a ceny za prepravu podľa cenníka doručenia, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

 

VII.  Platobné podmienky   

 

1.   Člen vykonáva úhrady z titulu Zmluvy na základe svojich schopností a možností, avšak vždy najmenej podľa vybraného členského Programu kúpy. Úhrada finančných prostriedkov  je vykonávaná bezhotovostne na účet Spoločnosti uvedený v potvrdenej objednávke. 

 

2.               Povinnosť Člena uhradiť svoj záväzok voči Spoločnosti riadne a včas z titulu Zmluvy je splnená dátumom pripísania mesačných platieb na účet Spoločnosti. 

 

3.               Po prevzatí každého jednotlivého kusu Produktu  Člen obdrží vždy konečnú faktúru, ktorá bude považovaná súčasne za dodací list. Súčasťou konečnej faktúry je zúčtovanie predchádzajúcich mesačných platieb.

 

VIII.  Trvanie a ukončenie Zmluvy

 

  1. K ukončeniu Zmluvy môže dôjsť jedným z nasledovných spôsobov : 

·        na základe písomnej dohody strán, 

·        písomnou výpoveďou Člena  z dôvodu a spôsobom podľa týchto VOP,  

·        písomnou výpoveďou Spoločnosti z dôvodu a spôsobom podľa týchto VOP alebo z dôvodu vzniku okolnosti, ktorá jej bráni v splnení povinností zo Zmluvy s výpovednou lehotou 15 dní, 

·        odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo strán.

 

2.               Odstúpenie od zmluvy je možné výlučne z dôvodov uvedených v týchto VOP, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak v Zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamihu doručenia takého oznámenia druhej strane. V uvedenej súvislosti Člen berie na vedomie, že od Zmluvy nie je možné odstúpiť z iných dôvodov než uvedených v Zmluve a týchto VOP, pretože sa jedná o dodávku Tovar/Služby, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Spoločnosti, pričom k výchylke môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy, resp. aj kedykoľvek počas prípadnej výpovednej lehoty. 

 

3.               Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, je v nútenej správe, bolo voči nej začaté a/alebo prebieha konkurzné konanie, bol voči nej zamietnutý návrh na začatie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo bol voči nej začatý výkon rozhodnutia (exekúcie).

 

4.               Člen je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany Spoločnosti, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností Spoločnosti  podľa Zmluvy, ktoré Spoločnosť nenapraví ani v lehote 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na takéto neplnenie. V takomto prípade má Člen nárok na výber Tovar/Služby zodpovedajúcemu výške všetkých doposiaľ neprečerpaných záloh. 

 

5.               Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy, s výnimkou tých, ktoré vzhľadom k ich povahe a podľa vôle strán majú trvať i po ukončení Zmluvy, najmä práva a povinnosti z titulu náhrady škody a zmluvných pokút, ako aj povinností Člena k úhrade doposiaľ splatných záväzkov.

 

6.               Člen je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodu a za podmienok uvedených v čl. XII, bode 2 týchto VOP alebo tiež bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba v dĺžke 3 mesiace začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede Predávajúcemu. V prípade, že Člen vypovie Zmluvu tak má Spoločnosť právo ponechať si už uhradené zálohy a súčasne si proti nim započítať a ďalej vydať Členovi Tovar/Službu v hodnote, ktorý sa rovná hodnote už uhradených záloh.

 

7.               Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu omeškania Člena s úhradou dvoch (2) po sebe nasledujúcich splatných pohľadávok (záloh) podľa Programu kúpy, pričom splatnosť zálohy je posudzovaná vždy podľa aktuálneho Programu kúpy platného v deň, kedy bola daná záloha pripísaná na účet Predávajúceho. V takomto prípade má Spoločnosť právo započítať voči Kupujúcemu už uhradené platby (zálohy) na hodnotu Produktu, ktorý odovzdá Kupujúcemu. Tovar/Služba vydaná/ý Kupujúcemu bude teda zodpovedať skutočne uhradenej Kúpnej cene.

 

8.               Spoločnosť má právo v akomkoľvek prípade vydať Členovi i akýkoľvek iný tovar napr. diamanty iných váhových a kvalitatívnych hodnôt alebo službu, ak to bude nutné pre vysporiadanie vzájomných záväzkov, úhrad a zápočtov.

 

9.               Všetky oznámenia týkajúce sa zániku Zmluvy musia byť vykonané v súlade s VOP, doručené emailom na príslušnú kontaktnú adresu druhej strane alebo zverejnené na webovom rozhraní.

 

 

     IX. Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

1.       Poskytovateľ ako dodávateľ Voucheru ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

     a.    za kvalitu a rozsah Plnenia,

     b.    za dodanie Plnenia,

     c.    za naplnenie práv Klienta z Voucheru,

     d.    za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

     e.    za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a       to tak v súvislosti s kúpou Voucheru ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

 

2.  Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Voucheru spôsobom podľa týchto VOP.

 

3.  Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Voucheru, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.

 

4.  Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Voucheru a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Voucheru. 

 

5.  Klient berie na vedomie, že v prípade ak pri nákupe tovaru/služby prostredníctvom stránok ferovybonus.sk využije možnosť „uložiť kartu“ nie je Sprostredkovateľ správcom dát/údajov o platobnej karte a tieto sú uložené a spracovávané bankou. V prípade ak Klient využije možnosť „uložiť kartu“ a následne dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát/údajov, nenesie Sprostredkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov o platobnej karte.

 

6. Spoločnosť zodpovedá Členovi za škodu spôsobenú jej zavinením porušením povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť zo Zmluvy. Spoločnosť nezodpovedá za vady ani škody spôsobené vadami dodávky, ktoré sama nespôsobila.

 

7. Účastníci záväzkového vzťahu nezodpovedajú za porušenie záväzku spôsobené vyššou mocou, t.j. okolnosťami, ktoré nastali nezávisle na vôli účastníkov, a ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.

 

8. Zmienenými skutočnosťami, ktoré nemôžu účastníci ovplyvniť a ktoré vylučujú ich zodpovednosť, sú vojnový stav, zákonné obmedzenia vývozu, dovozu, výroby, štrajky, sabotáže, živelná pohroma, ďalšie skutočnosti, ktoré Spoločnosť alebo Člen neboli schopní dôvodne predpokladať alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia naplneniu uzatvorenej Zmluvy.

 

9. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Spoločnosť splní povinnosť v zmysle tohto bodu uverejnením informácie o vzniku/skončení týchto okolností na svojej oficiálnej produktovej stránke alebo zaslaním emailu.

 

10. Prípadné reklamácie vybaví Spoločnosť k spokojnosti každého Člena individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Člen je povinný Tovar  po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné zjavné vady v jeho vlastnostiach, množstve a poškodení. 

 

11. Ďalšie prípadne nezjavné vady, a to hlavne vady materiálu alebo spracovania je Člen povinný bezodkladne hlásiť Spoločnosti a súčasne zamedziť vzniku následných škôd spôsobených ďalším užívaním tovaru. Za takto vzniknuté vady a vady spôsobené prepravcom Spoločnosť nenesie nijakú zodpovednosť. Na všetok Tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. 

 

 

X. Podmienky reklamácie

1.       V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Voucher, alebo Voucher obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: info@ferovybonus.sk alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.

2.       Ak Klient uplatní reklamáciu podľa bodu 1., Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Klienta o jeho právach; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.

3.       V prípade vád tovaru dodaného na základe Voucheru zo strany Poskytovateľa alebo vád poskytnutej služby na základe Kupónu zo strany Poskytovateľa, je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi dodal tovar alebo poskytol službu v zmysle Voucheru.

4.       V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

 

 

 

XI. Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Voucheru.

1.       Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Voucheru bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Voucheru elektronickou formou, pokiaľ Voucher nebol použitý alebo rezervovaný. Ak si Klient kúpi Voucher, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Voucheru bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia). Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne alebo e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Voucher objednaný na adresu info@ferovybonus.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Voucherov, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť. V tomto prípade bude klientovi vrátená platba späť na klientský účet z ktorého bola platba evidovaná.

2.       V prípade, že Klient neuhradí cenu za Voucheru v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Voucheru bez ďalšieho zanikajú.

3.       Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa Voucheru vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kupón ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Voucher bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na klientský účet Klienta, z ktorého bola predmetná úhrada vykonaná. XII. Ochrana osobných údajov  

 

1.     Pri požiadavke o udelenie členstva, resp. pri Objednávke sú povinne vyžadované len údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie Objednávky (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa a kontakt). Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v Zmluve a v týchto VOP. 

 

2.               Osobné údaje sú aj spracované prostredníctvom elektronickej databázy pre konanie nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností Spoločnosti a s realizáciou Zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov – spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

 

3.               Údaje sú k dispozícii len Spoločnosti, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku X. VOP a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností Spoločnosti. Žiadne ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

 

4.               Člen poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby tieto jeho údaje boli využité Spoločnosťou a tretími osobami, so Spoločnosťou spolupracujúcimi.  

 

5.               Člen záväzným potvrdením Objednávky :

·        súhlasí s použitím jeho osobných údajov aj pre elektronické zasielanie obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskum trhu a priamych ponúk produktov zo strany Spoločnosti  a zároveň

·        prehlasuje, že zasielanie informácii zo strany Spoločnosti nepovažuje za nevyžiadanú reklamu, pretože Člen so zaslaním informácií výslovne súhlasí. Súhlas v zmysle tohto odstavca môže Člen kedykoľvek písomne odvolať mailom.

 

6.               Člen a Spoločnosť sa zaväzujú vzájomne zachádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ich dôvernosť vyplýva zo zákona alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

 

7.               Od 25. mája 2018 sú osobné údaje klientov Spoločnosti spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

XIII.  Doručovanie

 

  1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov Spoločnosti a Člena, najmä týkajúce sa vzniku, trvania a zániku Zmluvy s výnimkami uvedenými v zmluve a v týchto VOP musia byť doručené mailom na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany alebo uverejnené na Webovej stránke a považujú sa za doručené a účinné okamihom uplynutia troch dní od ich odoslania prostredníctvom mailu Spoločnosťou, príp. okamihom uverejnenia oznámenia na Webovej stránke. 

 

2.               Bežná korešpondencia medzi stranami Zmluvy môže byť vedená prostredníctvom e-mailu, kedy doručenie e-mailu nastane okamihom odoslania elektronické správy na príslušnú e-mailovou adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane v pracovné dni medzi 9:00–17:00 hod., v opačnom prípade o 9:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú e-mail odoslal odosielateľ (okrem doručenia objednávok). 

 

XIV. Záverečné ustanovenia 

 

  1. Pokiaľ nie je v konkrétnej Zmluve dohodnuté inak, riadia sa všetky obchodné vzťahy medzi Spoločnosťou a Členom týmito VOP. 

 

2.               Spoločnosť je oprávnená jednostranne zmeniť alebo doplňovať VOP, súčasne je potom povinná bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na Webovej stránke. Uhradením platby, ktorá bude uskutočnená po takejto úprave VOP Člen tieto zmeny, akceptuje v plnom rozsahu. Za schválenie sa považuje i postup na základe článku III, bode 7. týchto VOP. Člen má v prípade nesúhlasu s jednostrannou zmenou VOP právo zmluvu so Spoločnosťou vypovedať, a to po dobu 7 dní odo dňa oznámenia zmeny VOP. Ak nevypovie Člen Zmluvu podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že so zmenou VOP súhlasí a praje si naďalej zotrvať v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou pri rešpektovaní zmenených VOP. Drobné doplnenie a zmeny nepodstatného rázu nepodliehajú súhlasu.

 

3.               V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP sa stane neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti. Člen i Spoločnosť sa zaväzujú nahradiť bezodkladne neúčinné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa najviac blíži k hospodárskemu účelu sledovaného neúčinným ustanovením. 

 

4.               Uzatvorené Zmluvy sú archivované Spoločnosťou v elektronickej podobe, príp. písomnej podobe a nie sú verejne prístupné. Jazykom komunikácie medzi Spoločnosťou a Členom a jazykom Zmluvy je slovenský jazyk.

 

5.               Každá zo strán má povinnosť bezodkladne informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo zmluvy.

 

6.               Člen nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti v zmysle zmluvy, ani len z časti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. 

 

7.               Tieto aktuálne VOP sú platné a účinné ku dňu 1. 12. 2019.